Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Tarafsızlık Beyanı
PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezi Tarafsızlık Beyanı

Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş personelin bilgilerini hiçbir kurum ya da şahıslar ile paylaşmayacağını (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç ), gizliliğini koruyacağını,

Tarafsızlık ilkesinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğini,

Yapılan belgelendirme faaliyetleri ile alakalı tüm sonuçlardan sorumlu olacağını,

Belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken bağımsız, tarafsız ve objektif davranacağını,

Belgelendirme başvurusunda bulunan tüm taraflara din, dil, ırk, görüş ve coğrafi bölge ayrımı gözetmeksizin eşit davranacağını,

 Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak personel,komite ve uzmanların, kararlarının etkilenmemesi ve her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak tutulması için gerekli tedbirleri alacağını,

Tarafsızlığı etkileyebilecek ve çıkar çatışmasına neden olabilecek faaliyetlerde bulunmayacağını,

Belgelendirme faaliyetinin tarafsızlığını ve güvenini sarsacak durumlarda belgelendirme yapmayacağını,

Belgelendirme başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının alınması esnasında başvuru sırasına göre hizmet vereceğini, herhangi bir nedenden dolayı öncelik tanımayacağını,

Hiçbir şekilde belgelendirme sistemlerine dair danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,

Belgelendirme faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 standartları çerçevesinde yürüteceğini,

Belgelendirme faaliyetleri süresince müşteri memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin asgaride tutulabilmesi için gerekli iyileştirmeleri zamanında yapacağını ve gerekli tüm kaynakları sağlayacağını,

Belgelendirme faaliyetlerinin ilgili aşamalarında yer alan tüm personel ve komitelerin belgelendirme ile ilgili kararlarına kesinlikle uyacağını, belgelendirme süreçlerinin tüm aşamalarında personel ve komitelere olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını,

Belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,

Çalışanlarının, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığını, kararlarının elde       edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandırıldığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,


Eğer kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini,

 

 

Beyan ve taahhüt eder.

 

 Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.