Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Genel Kuralları

Sınavlar teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Teorik sınavlar, soru kitapçığı ve optik cevap anahtarı kullanmak suretiyle yazılı olarak veya bilgisayar ile online olarak yapılır. Teorik sınavdan başarılı olan adaylar, uygulama sınavlarına alınır.

Teorik sınavlar Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan birimler üzerinden ayrı ayrı yapılır. Adayların gireceği teorik ve uygulamalı sınavlarda ilgili Ulusal Yeterlilikler ve PAGEV Voc-Test Merkezi prosedürleri uygulanır. Sınav öncesinde ilgili Ulusal Yeterlilik’ in içeriği hakkında bilgi edinmek adayın sorumluluğundadır.

Sınav Genel Kuralları

 1. Tüm sınavlar teorik ve uygulama sınav alanlarının kontenjanları dahilinde yapılacaktır. Kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenir.
 2. Sınav dili Türkçedir.
 3. Sınava girmeyen aday “KALDI” sayılır. Sağlık vb nedenlerle sınava girmeme nedenini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.
 4. Adaylar sınavda TC Kimlik numarası taşıyan fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadır. Resmi bir kimlik belgesi bulunmayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz. Sınava girecek adayların kimlik tespiti yapılarak sınav düzeni almaları sağlanır.
 5. Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır.
 6. Adaylar, teorik sınava girmeden önce ve sınavdan sonra kendilerine yöneltilen “Teorik Sınav Katılımcı İmza Formu” nu ve uygulama sınavına girmeden önce ve uygulama sınavından sonra “Uygulama Sınavı Katılımcı İmza Formu’ nu imzalamak zorundadırlar.
 7. Sınav katılımcılarına teorik sınav gözetmenleri ve uygulama sınav yapıcıları tarafından sınav hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır.
 8. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilemezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.
 9. Adayların saat fonksiyonu dışında her türlü elektronik özelliği bulunan cihazlarla, kesici, delici, ateşli silah vb. teçhizatla sınava girmeleri, sınav süresince hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, kâğıt, defter, kitap, sözlük vb. yardımcı araç kullanmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 10. Yanlarında cep telefonu, cüzdan vb getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.
 11. Teorik sınav süresince adayların birbirleriyle ve görevlilerle herhangi bir sebeple konuşmaları, adayların birbirlerinden herhangi bir araç gereç alışverişi yapmaları yasaktır.
 12. Sınav süresince, sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır.
 13. Teorik sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri teorik sınavın yapıldığı salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu “Sınavda Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu” ile raporlayarak bildirdiği takdirde, sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
 14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayların oturduğu yerleri değiştirebilir. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 15.  Adaylar, sınava başlamadan önce kendilerine verilen her türlü materyali sınav bitiminde salon görevlilerine teslim etmeden ayrılamazlar. Aksi durumda, adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 16.  Mücbir sebeplerden dolayı sınavın uygulanamaması halinde sınav sonradan belirtilecek olan ileri bir tarihe ertelenir.
 17.  Görevliler sınavın başladığını belirtmeden kesinlikle sınava başlamak yasaktır.
 18.  Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
 19. Sınav salonları özürlü ve engelli adayların ulaşılabilirliği bulundurularak seçilir ve düzenlenir. (Asansörlü sınav alanlarının seçilmesi, sınav alanlarının yaşam alanlarındaki bölgelerden seçilmesi, mümkünse özürlü otoparkının bulunması veya eş değer yöntemlerin belirlenmesi vb gibi ilave düzenlemelerin yapılması)
 20. Teorik sınav gözetmenleri ve uygulama sınav değerlendiricileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin özürlü adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır. (yüksek sesle uyarı ve gerekli olan uyarıların herkesin görebileceği bir yere yazılması)
 21. İhtiyaç duyulması halinde özürlü adayların teorik ve pratik sınavlara yardımcı araç-gereçleri (işitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç v.b.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
 22. İhtiyaç duyulması halinde, adayların yazılı sınavlarına refakat etmesi için sınav olunan yeterlilik biriminin terminolojisine hâkim okuyucu/işaretleyici görevlendirilir.
 23. Engel durumlarına göre gerekiyorsa ayrı sınav salonlarının hazırlanır.
 24. Kısmi görme kaybı olan, az gören görme özürlü adaylar için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.
 25. Okuyucu-işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren adaylar ile yazma ve hareket etme güçlüğü çeken özürlü adaylara sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir.
 26. İhtiyaç duyulması halinde özürlü ve engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir. Özel durumları olan adaylar için belirlenen düzenlemeler uygulanır.

Yazılı Teorik Sınav Kuralları

 1. Adayların, birbirlerinin cevap kağıtlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Adaylar kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır.
 2. Her aday için özel bir soru kitapçığı ve optik cevap anahtarı basılır. Adaylardan kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarını ve optik cevap anahtarını kontrol etmeleri istenir. Eksik sayfa, hatalı basım vb durumların olmadığından emin olunur. Cevaplar optik okuyucu ile değerlendirilir.
 3. Adayların sınav süresi başlamadan önce yazılı sınav sorularına bakmamaları istenir.
 4. Kağıt üzerinde yazılı sınava girildiği takdirde, cevaplamaya geçmeden önce, adaya verilecek soru kitapçığının ve cevap anahtarının üzerinde ayrılan yere aday adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını yazmalıdır. Sınav sonunda soru kitapçıkları ve cevap anahtarları toplanacak, gerektiği takdirde PAGEV Voc-Test Merkezi personeli ve sınav görevlileri tarafından incelenecektir.
 5. Aday, kitapçıktaki soruların cevaplarını, kitapçıkla birlikte verilen optik cevap kâğıdında ayrılmış yere, kurşun kalemle işaretleyecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerinde gereksiz hiçbir işaretleme yapılmayacaktır. Soru kitapçığı ve optik cevap anahtarına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlıklardan aday sorumlu olacaktır.
 6. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır ve bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi doğru cevaptır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
 7. Kağıt üzerinde yazılı sınavın değerlendirilmesi adayın sadece optik cevap anahtarı üzerinde doğru cevapladığı sorular üzerinden yapılacak, yanlış veya boş cevaplar dikkate alınmayacaktır. Soru kitapçığına işaretlenen doğru cevaplar dikkate alınmayacaktır. Her bölümündeki soruların cevapları optik cevap anahtarı üzerinde ilgili alanlara işaretlenecektir.
 8. Sınavın ilk 10 dakikasında sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmayacaktır.
 9. Sınav sonunda tüm sınav belgeleri ve sınav delilleri tekrar getirildiği zarfa yerleştirilir ve değerlendirme işlemleri için PAGEV Voc-Test Merkezine iletilir.
 10. Sınav sonrasında, adayların sınav sonuçları optik okuyucu üzerinden otomatik olarak “PAGEV Voc-Test Merkezi Personel Belgelendirme Yazılım Sistemi” ne her aday için oluşturulan aday kayıt sayfalarına girilir.
 11. Sınav anında yazılı sınav salonu güvenlik kamerası ile kayıt altına alınır.

Bilgisayarlı Teorik Sınav Kuralları

 1. Adayların, birbirlerinin sınav ekranlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır.
 2. Bilgisayar üzerinden yapılacak teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular yöneltilecektir. Bu seçeneklerden yalnızca bir tanesi doğru cevaptır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenecektir. 
 3. Bilgisayar üzerinden teorik sınava ilk defa girecek adaylar, sınav öncesinde uyum alıştırmalarından geçirilir. Bu süreçte adaya gerekli gösterim ve açıklama yardımları sağlanır.
 4. Uyum alıştırmalarından sonra adaylar istediği zaman sınavlarını monitör üzerinden başlatabilirler.
 5. Bilgisayar üzerinden yapılacak teorik sınavlarda sınava giren her aday için farklı soru ve cevap seçenekleri dizilimi sunulur. Sınav sırasında sınav salonundaki güvenlik kameraları ile adayların görüntüleri alınarak sınav delili olarak saklanır.
 6. Sınavın ilk 10 dakikasında sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmayacaktır.

Uygulama Sınavı Kuralları  

 1. PAGEV Voc-Test Merkezi, uygulama sınavlarını merkez tarafından seçilen ve belirlenen, isimleri yayınlanan lise/üniversite/işyerlerinde ve bunların dışında isteyen plastik işletmelerinde gerçekleştirir.
 2. Uygulama sınav yeri iletişim ve ulaşım bilgileri adaylara iletilir. Belirlenmiş ve yayınlanmış uygulama sınav yerlerine aday ulaşımını kendisi sağlayacaktır.
 3. Belirlenmiş ve yayınlanmış sınav yerleri dışında kuruma özgü olarak yapılacak uygulama sınavlarında uygulama sınav yapıcı ve gözetmeninin ulaşım, konaklama ve iaşe ücretleri uygulama sınavı isteyen kuruma ait olacaktır.
 4. Uygulama sınavları eğer merkez tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış yerlerin dışında plastik işletmelerinde istek üzerine yapılacaksa, sınav sırasında kullanılacak iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları merkez tarafından temin edilecek, diğer teknik malzeme, ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi kurum/kuruluş tarafından ilgili standartlara ve PAGEV Voc-Test Merkezi tarafından tanımlanan uygulama sınav alanı şartlarına uygun olarak sağlanacak ve kalibreli olmaları garanti edilecektir.
 5. Uygulama sınavlarının merkezin belirlediği sınav yerleri dışında istekli işletmelerde gerçekleşmesi durumunda, söz konusu işletmenin uygulama sınavlarının yapılabilmesi için iş emniyetini alması ve güvenli bir sınav ortamını hazırlaması gerekmektedir. İlgili kontroller ve şartlar sağlanmadıkça uygulama sınavına başlanılmayacaktır.
 6. Aday, uygulama sınav alanında işyeri talimatlarını sınava başlamadan önce okumalıdır. Sınav salonunda bulunan talimatlar sınav süresince uyulması gereken kurallardır. Bu talimatların dışına çıkılması adayın başarı puanını etkileyebilir.
 7. Aday, uygulama sınavına başlarken üretim iş emrini okuyarak talimatlar doğrultusunda sınava başlar.
 8. Uygulamalı sınavlar, Ulusal Yeterliliklerde belirlenen niteliklere sahip PAGEV Voc-Test Merkezi temsilcisi uygulama sınav yapıcıları tarafından değerlendirilir.
 9. Adayların uygulama sınav yapıcısının izni olmadan sınav ortamında işlem yapması, makine ve teçhizatları kullanması, sınav düzeneğine müdahale etmesi yasaktır.
 10. Sınav süresince adaylar uygulama sınavı yapıcının tüm talimatlarına uymak zorundadır.
 11. Uygulama sınav anında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı doğrultusunda hareket edilir ve iş kazası tutanağı ile durum kayıt altına alınır.
 12. Bir uygulama sınav değerlendiricisi aynı anda en fazla 2 sınav düzeneğini ve 2 adayı takip edebilir.
 13.  Uygulama sınav yapıcı, adayı Uygulama Sınavı Aday Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Adayın makine başında uygulamaya yönelik işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını, adayın bu işlemleri yaparken yetkin olup olmadığını tespit ederler.
 14. Sınav kamera ile kaydedilir.
 15. Aday, uygulama sınavı süresince uygulama sınav yapıcıya (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb) sınavı etkileyecek sorular soramaz.
 16. Aday, kendisine verilen uygulama sınav süresi boyunca uygulama sınavını tamamlayamaz ise adayın uygulama sınavı, uygulama sınav yapıcı tarafından sonlandırılır. 
 17. Sınav ortamında sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun kısa bir süre içinde giderilememesi durumunda uygulama sınav değerlendiricisi tarafından sınav başka bir güne ertelenebilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İlan Edilmesi  

 1. Teorik sınav sonuçları, sınavdan bir gün sonra PAGEV Voc-Test Merkezinden direk kimlik numarası ile öğrenilir. 
 2. Uygulama sınav sonuçları, uygulama sınavının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra aday tarafından PAGEV Voc-Test Merkezinden direk kimlik numarası ile öğrenilebilir.

Sınavların Tekrarlanması

 1. Planlanmış ve duyurusu yapılmış teorik ve uygulama sınavlarının ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda, adaylar telefon ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.
 2. Sınavlara katılarak başarısız olan adaylar, en fazla 1 yıl içerisinde ikinci kez başarısız olduğu birim veya sınavdan ücretsiz olarak sınava katılabilirler. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları birim sınavlardan muaf tutulurlar. Ödeme tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş veya adaylar üst üste 2 sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ve belgelendirme başvurusu ile ücreti talep edilir.

BELGELENDİRME

Teorik ve uygulama sınavları sonucunda belgelendirme için gerekli başarıyı gösteren adaylar, PAGEV Voc-Test Merkezi tarafından belgelendirilirler.

Belgenin Kullanılması

a. Belgeler, adayın sınava giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sınavlardan başarılı olup belgelendirmeye hak kazanan personele Belge Teslim Formunu imzalatarak teslim edilir.

b. Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

c. Belge PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezinin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

d. PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezine sağlanan bilgilerin doğru olmaması durumunda, belge askıya alınabilecek veya iptal edilebilecektir.

e. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belge geçici olarak geçersizdir. Bu durumda PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezini ilgilendiren bütün belgelerin kullanımına geçici olarak son verilecektir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde web sayfasında ilan edilebilir.

f. Belgelendirilmiş kişi belgesine ilişkin koşulları yerine getirmezse belgenin askıya alınma süresi 2 aydır. Bu zaman içinde belge sahibi kişi istenilen koşulları yerine getirirse askıya alınan belgesi askı dışında bırakılır. Aksi taktirde belgesi iptal edilir.

g. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

h. Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini uygulamakla yükümlüdür.

i. Belge sahibi kişiler, belgesini PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezinin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

j. Belge sahibinin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezi sorumlu tutulamaz.

k. Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

l. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezi’ ne eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

m. Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezine bildirmelidir. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesinin yenilemek istemesi durumunda belge yenileme ücreti alınır. Belgenin kargo, posta vb ulaşım ücretleri müşteri tarafından karşılanır.

n. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

o. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

p. Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

r. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belge Yenileme

a. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda personel 15 gün içinde belgesini PAGEV Voc-Test Merkezine iade edecektir. Bu şartın sağlanmaması halinde belge geçerliliğini yitirir. Yeniden belgelendirme için uygulanacak yöntem Belgelendirme Yönetimi Prosedürüne göre yapılır.

b. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 30 gün kala belge sahibine elektronik ortamda bilgilendirme uyarıları gönderilir. Bu uyarıyı dikkate almak ve belgeyi yenilemek üzere PAGEV Voc-Test Merkezine yenilemek üzere başvurmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde belge geçersiz olur. 

c. Belgesi askıya alınıp askı sürecinin sonunda belgesi iptal edilen kişiler için tekrar belgelendirme talebinde olduklarında ilk belgelendirme prosedürü uygulanır.

 



Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.